Tweedaagse scan: verbetering informatiehuishouding Sociaal Domein

THORAX heeft, in samenwerking met Devoteam, op basis van gedegen onderzoek en vele jaren ervaring in het sociale domein, met name betreffende vraagstukken op het gebied van informatiehuishouding, een Tweedaagse Scan voor gemeenten ontwikkeld op basis waarvan met relatief lage inzet van capaciteit een “foto” gemaakt kan worden van de huidige Informatiehuishoudingspositie en de aandachtspunten die verbetering behoeven.

Na deze scan heeft de gemeente zicht op waar er concrete verbeterpunten zijn te realiseren. Dit helpt de gemeente bij het prioriteren.

“De scan geeft zicht op onze blinde vlekken”

Hoe werkt het?

Om helder te krijgen wat de aandachtspunten zijn in de Informatiehuishouding in het Sociaal Domein bij gemeenten, wordt er gewerkt met burgerprofielen.
Dit zijn beschrijvingen van fictieve burgers met kenmerken die herkenbaar zijn voor ambtenaren die een rol hebben in het Sociaal Domein en werken aan de toeleiding van de zorg. Op basis hiervan doorlopen we een fictieve zoektocht, Customer Journey, van de burger naar het vinden van een antwoord op zijn zorgvraag bij een gemeentelijk loket.

De aandachtspunten worden tijdens de Customer Journey gescoord met het stoplichtprincipe:
• Groen: Geen concrete verbeterpunten!
• Oranje: Geen grote risico’s, maar met kleine inspanning zijn verbeterpunten te realiseren
• Rood: Grotere risico’s, er zijn concrete verbeterpunten te realiseren

Door te kiezen voor een dergelijk helder scoringsmechanisme is het rapporteren over de voornoemde verbeterpunten gemakkelijk, kort en overzichtelijk. Zo wordt inzicht gegeven in de mate waarin de gemeente zorg levert die beter, overzichtelijk en dichtbij de burger wordt aangeboden. Het geeft ook inzicht in waar de prioriteit zal moeten liggen. Welke zaken je vervolgens op gaat pakken is aan jullie/de gemeente.

De aandachtpunten vinden de grondslag in de volgende onderwerpen:

Privacy

Hierin gaan wij ons richten op de compliancy met privacywetgeving en informatiebeveiliging, waarin we bekijken:

 • In hoeverre er privacy frameworks gevolgd worden
 • De mate waarin er een integraal informatie-beveiligingsbeleid is
Stuurinformatie

Op welke wijze wordt er gestuurd en is er stuurinformatie aanwezig? Wij kijken naar:

 • De mate van inzicht in budgetuitputting
 • Het inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg
Zicht & zeggenschap

In welke mate heeft de burger zicht en zeggenschap op en over de zorgverlening. Onze aandachtspunten hierin zijn:

 • De mate waarin de burger zicht heeft of kan krijgen over zijn eigen informatie
 • Wat er over een burger geregistreerd wordt
 • De mate waarin de burger ondersteunt wordt in zelfregie
Communicatie & toegang

Kan de burger zijn zorg vinden en in gang kan zetten? Onze aandachtspunten binnen de scan:

 • Hoe kan de burger zijn hulpvraag kwijt
 • Welke kanalen heeft de burger om tot zorg te komen
 • Wat is de rol van de gemeente in zorgtoeleiding
Kennis

Dit onderdeel is gericht op het onderzoeken van de kennisopbouw en kennisdeling rondom het sociaal domein, waarbij we bekijken:

 • De mate waarin de demografische opbouw van een gemeente bekend en gebruikt wordt bij inregelen van zorgprocessen
 • De mate waarin de actuele hulpvraag bij een gemeente bekend is
 • De mate waarin de gemeente meet wat de burgertevredenheid is over de zorglevering en het zorgaanbod
Integraal beleid

Hierin zoomen wij 1 op het concept 1 gezin, 1 plan van aanpak en de mate waarin integraal beleid wordt gevoerd, waarbij we bekijken:

 • De mate waarin met een integrale klantwaarde wordt gewerkt
 • De mate waarin er integrale regie plaatsvindt in het sociaal domein
 • De mate waarin de financiële waarde integraal bepaald wordt


Geinteresseerd? Of wilt u meer informatie? Stuur vandaag nog een mailtje naar info@thorax.nl!